Yhdistyksen säännöt

(päivitetty 11.4.2019)

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston Taekwon-Do ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistys toimii Tampereen yliopiston liikuntapalvelujen, SportUnin, osoittamissa tiloissa korkeakoulujen kampusalueilla.

Yhdistyksestä voidaan käyttää lyhennettä TayTKD.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää, tukea ja kehittää Choi Hong Hin kehittämää Taekwon-Doa (nimetty 11.4.1955) ja sen harrastamista Suomessa ja etenkin Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa
 • edistää tasa-arvoa tarjoamalla harrastus kaikille uskontoon, rotuun, syntyperään, kansalaisuuteen, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta
 • tukea harrastajien sekä fyysistä että henkistä kasvua Taekwon-Don pääperiaatteiden kohteliaisuuden, rehellisyyden, uutteruuden, itsehillinnän ja lannistamattoman hengen kautta
 • edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja
 • tukea yhdistyksen jäsenten Taekwon-Do harrastusta kunto- tai kilpaurheilua harrastajien omien edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti
 • edistää Taekwon-Don tieteellistä tutkimusta ja kehitystyötä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää Taekwon-Do harjoituksia
 • järjestää näytöksiä, leirejä, kilpailuja, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia
 • harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatöitä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • hankkia tarvittavia välineitä ja varusteita
 • vaikuttaa toimialueellaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin
 • ylläpitää yhteyksiä ja toimintaa muiden samanhenkisten yhdistysten kanssa sekä tehdä yhteistyötä myös kansainvälisesti maailmanliiton International Taekwon-Do Federation – ITF (perustettu 22.3.1966) sekä muiden vastaavien seurojen, yhdistysten ja organisaatioiden kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • harjoittaa pienimuotoista talkootoimintaa ja kioski- ja bingotoimintaa
 • järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia
 • järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä
 • välittää voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita jäsenilleen
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3 § Yhdistyksen jäsenyydet

Yhdistyksen hallitus päättää liittymisestä liittoihin tai muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

 

4 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut Taekwon-Dosta sekä seuran toimintaa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, kansallisen kattojärjestön, eurooppalaisen  kattojärjestön (All European Taekwon-Do Federation – AETF) tai maailmanjärjestön (International Taekwon-Do Federation – ITF) toiminnassa  huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä sekä kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.

 

5 § Jäsenen eroaminen, erottaminen, eronneeksi katsominen ja kurinpitotoimet

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Yhdistyksen hallitus voi päättää myös jäseneen kohdistuvasta kilpailutoimintaa koskevasta kurinpitotoimenpiteestä sen mukaan kuin asianomaisen lajiliiton säännöissä määrätään. Jäsenelle on ennen päätöksentekoa annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Yhdistyksen alaisesta kilpailutoimintaa koskevasta kurinpitotoimenpiteestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

Jos jäsen on Taekwon-Don piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt kansallisen tai kansainvälisen kattojärjestön sääntöjä, voi hallitus määrätä jäsenelle seuraavanlaisia rangaistuksia:

 • varoitus
 • väliaikainen tai pysyvä kilpailukielto
 • väliaikainen tai pysyvä toimenpidekielto
 • väliaikainen tai pysyvä harjoittelukielto.

Jäsenelle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa. Hallituksen päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä.

Päätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituksen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa asian tiedoksisaannista.

 

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

 

7 § Toimielimet

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.

 

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokousten päätösten mukana.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

 • edustaa seuraa
 • johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 • laatia ehdotus toimintakertomukseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, ja laatia tilinpäätös
 • ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin. Yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on oikeutettu myös varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä, tai toinen heistä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

 

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He voivat osallistua äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen kunniajäseneksi taikka – puheenjohtajaksi kutsumista.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

13 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

14 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.